Wniosek o dotację unijną i jego uzasadnienie

Podstawę ubiegania się o unijną dotację stanowi dobrze napisany wniosek, do którego dołączone są wymagane dokumenty. Niezbędne jest tutaj uzasadnienie celowości projektu – podmiot składający wniosek powinien wykazać z jakich względów jest niezbędna realizacja takowego przedsięwzięcia. Komisja oceniająca aplikacje musi mieć absolutną pewność co do tego, że dany projekt jest naprawdę potrzebny. Trzeba mieć przy tej okazji na uwadze fakt, iż na aprobatę nie mają raczej co liczyć takie pomysły, których nie udałoby się wdrożyć w życie bez dofinansowania.

W uzasadnieniu nie może zabraknąć merytorycznych przesłanek bazujących na takich dokumentach jak między innymi strategie rozwoju regionów bądź miast. Problem, który pragnie się rozwiązać przy pomocy danego projektu trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, pod każdym możliwym kątem. To samo tyczy się grupy docelowej – zdarza się, że wniosek zostaje odrzucony, ponieważ grupa docelowa i jej potrzebny zostały zdefiniowane w nieprawidłowy sposób.

Nieodzowne jest zawarcie w uzasadnieniu wniosku argumentów, które przemawiają za wyborem takiego, a nie innego obszaru działań w ramach konkretnego projektu. Im bardziej kompleksowo zostaje potraktowany dany problem, tym lepiej, przy czym rzecz jasna powinno znaleźć się wyjaśnienie, na czym dokładnie polega kompleksowość w tym zakresie. Podobnie jest w przypadku innej niezmiernie ważnej cechy projektu, a mianowicie innowacyjności. W tym względzie również trzeba wskazać, z czym wiąże się innowacyjność.

Więcej o różnych metodach pozyskiwania środków finansowych dowiesz się odwiedzając serwis internetowy Wniosek o dotację unijną i jego uzasadnienie – cf.szczecin.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *